Описание на проекта

 

  • Строителна стойност (ИП Eтап – I) : 694 325 лв.
  • Програма: Околна среда  2007-2013
  • Финансиране: Одобрено

Технически характеристики

  • Населено място: гр. Елхово
  • Община: Елхово
  • Дължина на водопроводната мрежа (ИП) : 27 633 м
  • Дължина на водопроводната мрежа по (РП) 1549 м

Интересното при този проект беше, че доста голяма част от водопреносната мрежа в града беше подменена и въпреки това имаше инкасирани големи физически и търговски загуби в мрежата, които загуби по данни на ВиК оператора физическите загуби са съсредоточени основно в участъците от мрежата в които не са подменени водопроводните тръби а търговските съответно от незаконните отклонения. В ИП се придвижда цялостна поетапна подмяна на морално остарялата мрежа с което ще се решат изброените по – горе проблеми.

Обект:  „Подготовка на ПИП, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза ИП за изграждане на ПСОВ и съпътстващата техническа инфраструктура, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза РП за ВиК – мрежата в град Елхово и подготовка на план за уплътняване на утайките“