Описание на проекта

Project Description

  • Строителна стойност: – 6 746 062 лв.
  • Програма: Развитие на селските райони, мярка 321

Технически характеристики

  • Населено място: с. Минерални бани
  • Община: Хасково
  • Дължина на мрежата:  – 20 360 м

Проектът предвижда да осигури подобряване качестовото на подаваната вода към населеното място, намали до минимум загубите на вода вследствие цялостна подмяна на остарялата водопроводна мрежа състояща се основно от азбестоциментови тръби, влсдствие на което да се повиши и жизнения стандарт в района.

Обект: Рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. „Минерални бани”- общ. Минерални бани