Описание на проекта

  • Строителна стойност (ИП): 3 319 327 лв.
  • Програма: Околна среда  2007-2013
  • Финансиране: Одобрено

Технически характеристики

  • Населено място: гр. Елхово
  • Община: Елхово
  • Дължина на канализационната мрежа (ИП): 40 481 м
  • Дължина на канализационната мрежата (РП): 2 592 м

Интересното в този проект беше, че трябваше да се направи проверка за проводимост на цялата съществуващата канализационна мрежа и изградените съоръжения към нея. След което се даде проектно решение само за участъците с хидравлично претоварване и довеждащия клон към ПСОВ. Замерихме на място съществуващите дъждопреливници и изчислихме какви водни количества пропускат в момента и какви трябва да пропускат след рехабилитацията на мрежата. След изграждането на проекта ще се предотврати запушването на канализацията при високи води на р. Тунджа.

Наименование на обект: „Подготовка на ПИП, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза ИП за изграждане на ПСОВ и съпътстващата техническа инфраструктура, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза РП за ВиК-мрежата в град Елхово и подготовка на план за управление на утайките“