Описание на проекта

  • Строителна стойност: 43 329 612 лв.
  • Програма: Околна среда  2007-2013
  • Финансиране: Одобрено

Технически характеристики

  • Населено място: гр. Поморие
  • Община: Поморие
  • Дължина на канализационната мрежата (ИП): 61 577 м

Проектирана е разделна канализационна система. Интересното тук е, че терена е много равнинен и има 7 съществуващи помпени станции и една нова. Част от тях са комбинирани за дъждовни и битови води, тъй като няма възможност за гравитачно заустване на дъждовните води в морето. Битовите води се препомпват от всички зони до една голяма помпена станция, от която се пренасочват към ПСОВ.

Наименование на обекта: „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие“