Описание на проекта

  • Строителна стойност: 6 720 000 лв.
  • Програма: МЗХ ПРСР – мярка 321
  • Финансиране: В процес на одобрение
  • Строителство: Не изпълнено

Технически характеристики

  • Населено място: с. Синапово
  • Община: Тополовград
  • Дължина на мрежата: 12,721м

Благодарение на проекта ще бъде осигурено финансиране за строителство на канализационната мрежа на с. Синапово. Проектът предвижда изграждане на цялата канализационна мрежа на населеното място. Преди реализацията му населеното място е без изградена канализационна мрежа. Канализационните отклонения от парцелите се заустват в открити канали, чрез които водите от тях се заустват директно в р. Синаповска без пречистване. След изграждане на канализационната мрежа и пречиствателната станция за отпадъчни води замърсяването на реката с битови отпадъчни води ще бъде прекратено.