Описание на проекта

 • Строителна стойност: 61,055,778 лв.
 • Програма: Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“
 • Финансиране: Одобрено
 • Строителство: В процес на изпълнение

Технически характеристики

 • Населено място: гр. Банкя
 • Община: Столична
 • Проектирана дължина на канализационната мрежа (ИП): 106,300 м
 • Проектирана дължина на водопроводната мрежа (ИП): 114 210 м
 • Дължина на канализационната мрежа за изпълнение: 22 953 м
 • Дължина на водопроводната мрежа за изпълнение: 6 148 м
 • Разрешение за строеж: издадено

Голямото предизвикателство на този проект бе тежката съгласувателна процедура в София, която изискваше множество срещи и съгласувания на проекта с инстанции като Софийска Вода, София Газ, НАГ, Софинвест, Столична Община и др.

Наименование на проекта: „Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя – Главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им“